سایه (شیدینگ)

تاتو و هاشور شباهت زیادی به هم دارند و نحوه عمل آنها به یک شکل است

ماژیکی کردن ابرو

مازیکی کردن ابرو نام جدید همان تاتو های قدیمی هست که با سوزن سه سر و یا پنج سر گرد زده می شود. در ماژیکی کردن سعی کنید اول کادر را دور تا دور بزنید و از طریق زدن به روش کوکی ریز حرکت خطی استفاده کنید. داخل کادر را به مربع های یک سانت تقسیم کنید. یک سانت که تمام شد فیکس رنگ داشته باشید. بعد سراغ مربع دیگر بروید ( لوب لوب زدن به صورت بیضی های خیلی ریز داخل هم مثل فنر )

سایه ابرو

در جای های خالی ابرو مخصوصا تاج و دم زیاد استفاده می شود. ( از سوزن 3P یا 5P ) در این روش کادر نداریم و داخل ابروی طبیعی فرد کار می کنیم. با دو درجه از ابروی خودش تیره تر.

اگر سوالی دارید بپرسید